I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy/licenční smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ENVIFORM a.s., IČ 25839047, DIČ CZ25839047, se sídlem Závodní 814, Staré Město, 739 61 Třinec zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4170 jako prodávající (dále jen „ENVIFORM“ nebo „prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

Více informací o ENVIFORMU naleznete na webové stránce www.enviform.cz

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s ENVIFORMEM nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž součástí jsou také reklamační řád a podmínky ochrany osobních údajů, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce ENVIFORMU, nevznikají Kupujícímu žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj., čehož si je Kupující vědom.
Kopii VOP obdrží Kupující na emailovou adresu zadanou v objednávce.
Fakturu obsahující základní údaje smlouvy, vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu, obdrží Kupující na emailovou adresu zadanou v objednávce.

Před uzavřením smlouvy ENVIFORM informuje, že
a. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od ENVIFORMU;
b. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;
c. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném ENVIFORMEM uváděny bez DPH a včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem;
d. náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady;
e. v případě, že Kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
i. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
ii. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
iii. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
iv. přičemž toto odstoupení musí zaslat na e-mailovou adresu ENVIFORMU (obchod@enviform.cz),
f. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
i. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
ii. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud porušil jejich původní obal;
iii. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, ENVIFORM zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit.
g. spotřebitel ponese v případě odstoupení od smlouvy náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
h. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
i. smlouva i příslušná faktura, bude uložena v elektronickém archivu ENVIFORMU;
j. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář, viz https://eshop.enviform.cz/kontakty/.

II. Smlouva

1. Uzavření smlouvy
Smlouvu může Kupující uzavřít prostřednictvím přijetí návrhu k uzavření smlouvy na webu provozovaném ENVIFORMEM tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku.
Odešle-li Kupující po zvolení dopravy objednávku, obdrží Kupující od prodávajícího potvrzení o tom, že objednávka byla přijata a kupní smlouva vzniká připsáním požadované platby zaslané Kupujícím na účet Prodávajícího uvedený v potvrzení o přijetí objednávky.
Uzavření smlouvy ENVIFORM potvrdí Kupujícímu informativním emailem na email, který uvedl Kupující v objednávce.
Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě zákonných důvodů nebo na základě dohody stran, není-li ve VOP uvedeno jinak.
Objedná-li si Kupující v rámci jedné objednávky a/nebo jednoho dne zboží v celkové hodnotě přesahující 40.000,- Kč vč. DPH, bude po něm pracovníkem obchodního oddělení ENVIFORMU vyžadováno ověření, že v minulosti byla uzavřena alespoň jedna smlouva prostřednictvím e-shopu ENVIFORM a tato smlouva nebyla ze strany Kupujícího předčasně ukončena.
Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

2. Dodání předmětu koupě
Kupní smlouvou se ENVIFORM zavazuje, že Kupujícímu dodá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí ENVIFORMU kupní cenu.
Vlastnické právo k věci/službám/licenci náleží ENVIFORMU do doby odevzdání věci Kupujícímu, poté se kupující stává vlastníkem.
ENVIFORM umožní Kupujícímu nabytí vlastnického práva k věci/službám/licenci jejich odevzdáním Kupujícímu v souladu se smlouvou.
Odevzdání věci Kupujícímu:
a) na příslušném výdejním místě ENVIFORMU uvedeném na https://eshop.enviform.cz/
b) v případě odeslání v souladu se smlouvou odevzdá ENVIFORM věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Odevzdání věci ENVIFORMU Kupujícímu – spotřebiteli vzniká až, jakmile věc předá dopravce Kupujícímu.
c) v případě kdy předmětem koupě je zaslání digitálního obsahu, považuje se předmět koupě za odevzdaný okamžikem, kdy ENVIFORM Kupujícímu doručí e-mailovou zprávu s odkazem k jeho stažení.
d) v případě dodání věcí ENVIFORMEM Kupujícímu ve větším množství, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství. Toto neplatí v případě, kdy Kupující bez zbytečného odkladu přebytečné množství odmítl.
e) ENVIFORM odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
f) ENVIFORM zabalí věc podle zvyklostí způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu, není-li ujednáno jinak. Stejným způsobem opatří ENVIFORM věc pro přepravu.

3. Nebezpečí škody na věci
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Nebezpečí škody na věci a jeho přechod je upraven Zákonem občanský zákoník 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní ENVIFORM umožnil nakládat.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže ENVIFORM škodu způsobil porušením své povinnosti.
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Odpovědnost ENVIFORMU
ENVIFORM odpovídá za to, že věc při převzetí Kupujícím nemá vady. Zejména ENVIFORM odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,
a. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které ENVIFORM nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b. se věc hodí k účelu, který pro její použití ENVIFORM uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
c. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a
d. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
e. projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
f. kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:
i. věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;
ii. opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
iii. použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo
iv. vyplývá-li to z povahy věci.
Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.
Pro Kupujícího podnikatele může být lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění upravena odlišně, je-li to u daného typu zboží výslovně uvedeno, takto uvedená lhůta má přednost.
Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je ENVIFORM zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

5. Podstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo:
a. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady;
b. na odstranění vady opravou věci;
c. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
d. odstoupit od smlouvy

Postup uplatnění práva u podstatného porušení smlouvy:
a. Kupující sdělí ENVIFORMU, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady.
b. Bez souhlasu ENVIFORMU nemůže Kupující provedenou volbu změnit; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
c. Neodstraní-li ENVIFORM vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu ENVIFORM nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že ENVIFORM nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6. Nepodstatné porušení smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Porušení smlouvy obecně
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující – spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.
V případě dodání nové věci vrátí Kupující ENVIFORMU na náklady Kupujícího věc původně dodanou (včetně veškerého dodaného příslušenství).

8. Odpovědnost za vady
Odpovědnost za vady je řešena v Reklamačním řádu.

9. Užívání elektronického obsahu, SW apod.
Kupující je povinen při užívání veškerého elektronického obsahu (pro účely VOP rozumí se včetně SW apod.) zakoupeného u ENVIFORMU dodržovat povinnosti stanovené těmito VOP, právními předpisy upravujícími autorská díla a konkrétními licenčními podmínkami daného produktu (např. EULA). Pokud Kupující poruší takto stanovené povinnosti, pak je povinen uhradit případnou náhradu škody, přičemž takové jednání může mít také trestněprávní následky.
Kupující je oprávněn veškerá elektronická díla užívat výhradně pro svou osobní potřebu, přičemž účelem tohoto užívání není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, není-li v licenčních podmínkách uvedeno něco jiného. Kupující také není oprávněn kopírovat zakoupený elektronický obsah, ani jej jiným způsobem rozmnožovat, pořizovat z něj opisy, výstřižky a jinak s ním nakládat v rozporu s autorskými právy, jinými právními předpisy a/nebo licenčními podmínkami daného produktu. Přístup k elektronickému obsahu může být odepřen či licence může být deaktivována, v případě že elektronický obsah byl získán v důsledku protiprávní činnosti.
Toto ustanovení VOP se užije taktéž na elektronický obsah, který ENVIFORM poskytl Kupujícímu jako dar.
Orgánem dohledu nad poskytováním filmů je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

10. Zvláštní pravidla při koupi OOPP pro spotřebitele
ENVIFORM Kupujícím doporučuje, aby si v případě koupi pracovních oděvů, rukavic, případně jiných nabízených osobních ochranných pracovních prostředků, dále jen OOPP, důkladně změřili svou velikost a zamezili tak zbytečnému odstoupení od smlouvy.
Kupující je povinen si OOPP vyzkoušet ihned po jejich převzetí, a to tak, aby nedošlo k zásahu do zdravotní nezávadnosti OOPP.
V případě odstoupení od kupní smlouvy, jejímž předmětem byla koupě OOPP, je Kupující povinen OOPP vrátit ve zcela perfektním stavu jako by byla nová, tedy čistou, nenošenou a v originálním obalu, který je považován za součást OOPP. V opačném případě nebude Kupujícímu umožněno od smlouvy odstoupit.

11. Následný prodej zakoupené věci
Pokud Kupující věc zakoupenou od ENVIFORMU prodá, daruje či jinak převede do vlastnictví jiné osoby, tak je povinen o tom ENVIFORM informovat na email obchod@enviform.cz .
Nebude-li o tom Kupující ENVIFORM informovat, považuje ENVIFORM tohoto Kupujícího stále za vlastníka dané věci a za osobu, které náleží práva z vadného plnění.

Výrobky výrobce ST QUADRAT FALL PROTECTION S.A., kterých je ENVIFORM a.s. distributorem v České a Slovenské republice, je možné prodávat pouze na územích České republiky a Slovenské republiky. Zpětné dodávky do jiných evropských zemí jsou výslovně zakázány. Kupující se dále zavazuje dohodnout se svými kupujícími taková smluvní ustanovení za účelem ochrany teritoria, která zajistí, že výrobky nebudou zpětně prodávány do jiných evropských zemí. Kupujícímu je známa identita druhého kupujícího v České republice či Slovenské republice.
Kupující porušením ustanovení odstavce třetího bodu II.11 zaplatí společnosti ENVIFORM a.s. smluvní pokutu ve výši 50 % hodnoty dodaného zboží, a to do 21 dnů na základě pokynů ve vyúčtování smluvní pokuty. Zaplacením pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

III. Odstoupení od smlouvy

ENVIFORM kupujícímu doporučuje, aby si před odstoupením od smlouvy ohledně přístroje, na kterém má svá osobní data, svá data zálohoval a poté jej z tohoto přístroje smazal.
1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
b. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
c. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
d. ENVIFORM umožňuje spotřebiteli odstoupit prostřednictvím vyplnění a odeslání vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy na internetových stránkách na email obchod@enviform.cz a spotřebiteli tak ENVIFORM potvrdí jeho přijetí bez zbytečného odkladu v textové podobě.

Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese:
ENVIFORM a.s.,
Závodní 814, Staré Město,
739 61 Třinec
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá ENVIFORMU bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od ENVIFORMU obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Pokud se jedná o spotřební zboží (např. OOPP), pak lze od smlouvy odstoupit, pouze pokud Kupující dodá zboží nepoškozené a nepoužité v neporušeném originálním balenía pouze tehdy, jedná-li se o zboží, které není upravováno dle požadavku zákazníka (šití na zakázku, úpravy oděvů dle přání zákazníka apod.)
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, ENVIFORM doporučuje pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu ENVIFORMU spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu, kde má být předmětná částka zaslána. Částka může být vrácena také v hotovosti.
Spotřebitel odpovídá ENVIFORMU pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
V případě proplácení dobropisu v hotovosti může ENVIFORM požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může ENVIFORM odmítnout peněžní prostředky proplatit.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu ENVIFORM bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od obrdžení zboží, které je předmětem odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, ENVIFORM není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží ENVIFORMU odeslal.

2. Odstoupení od smlouvy ENVIFORMEM v případě chyby v ceně zboží
Mimo případů stanovených zákonem je ENVIFORM oprávněn odstoupit od smlouvy v případě zjevné chyby v ceně zboží – viz článek VI. Ceny.
Odstoupit od smlouvy dle tohoto bodu je možné do 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a ENVIFORMEM tím, že ENVIFORM Kupujícímu stornuje objednávku nebo mu dá jiným způsobem najevo, že od smlouvy odstupuje.
Pokud Kupující zaplatil alespoň část kupní ceny zboží bude mu tato částka převedena zpět na jeho bankovní účet nejpozději do 14 dnů ode dne následujícího po dni odstoupení od smlouvy ze strany ENVIFORMU.

IV. Bezpečnost a ochrana informací

Ve věci ochrany a zpracování osobních údajů Kupujícího ze strany ENVIFORMU se použijí podmínky ochrany osobních údajů uvedené na https://eshop.enviform.cz/ pod záložkou GDPR.

V. Provozní doba

Objednávky přes internetový obchod ENVIFORMU: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
V případě výpadku informačního systému nebo zásahu vyšší moci ENVIFORM nenese odpovědnost za nedodržení provozní doby.

VI. Ceny

Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu https://eshop.enviform.cz/ jsou vždy aktuální a platné ceny, v české měně (Kč) s výjimkou případů, kdy dojde k uvedení chybné ceny viz ustanovení níže v tomto článku. Ceny uvedené u jednotlivých produktů jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných poplatků za dopravné, dobírečné a nákladů na komunikační prostředky na dálku, které jsou uváděny až v rámci tzv. nákupního košíku a jejich výše se odvíjí od volby Kupujícího.
Kupující však bere na vědomí, že konečné ceny u produktů jsou uváděny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, ve specifických situacích tedy může v konečném součtu všech zakupovaných produktů dojít k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny, toto je dáno právě v důsledku zaokrouhlením na celé koruny. Podrobný rozpis kupní ceny, vč. haléřů, je vždy uveden v košíku Kupujícího.
Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
Původní cena znamená cenu zboží/služby/licence, za niž předmětné zboží/službu/licenci ENVIFORM nabízel bez zohlednění veškerých možných bonusů, marketingových kampaní na podporu prodeje a jiných slevových akcích na jí provozovaném eshopu, nebo cenu nezávazně doporučenou výrobcem či distributorem, přičemž bude zobrazena vždy ta z cen, která lépe reflektuje cenovou hladinu daného výrobku na trhu.
Kupující bere na vědomí, že mohou nastat případy, kdy nedojde k uzavření smlouvy mezi ENVIFORMEM a Kupujícím, a to zejména v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku chyby interního informačního systému ENVIFORMU, je ENVIFORM oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. ENVIFORM v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující:
• cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu);
• u ceny zboží přebývá nebo chybí jedna či více cifer;
• sleva na zboží přesahuje 50 %, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.
• ENVIFORM upozorňuje, že informační systém ENVIFORMU uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat ENVIFORM prostřednictvím emailu obchod@enviform.cz a informaci o správnosti ceny si ověřit.
ENVIFORM si vyhrazuje právo prohlásit kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů, zneužití platební karty apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován.
ENVIFORM upozorňuje, že informační systém ENVIFORMU uvádí i u zboží se zjevně chybnou cenou automaticky informaci, že se jedná o zboží zlevněné, resp. o zboží ve výprodeji apod. V případě pochybností, zda je zboží skutečně zlevněné či jde o zjevnou chybu v ceně zboží je proto Kupující povinen kontaktovat ENVIFORM prostřednictvím emailu obchod@enviform.cz a informaci o správnosti ceny si ověřit.

VII. Objednávání

Smluvní cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Objednávat je možno následujícími způsoby:

a. prostřednictvím elektronického obchodu ENVIFORMU (dále jen „e-shop“);
b. elektronickou poštou na adrese obchod@enviform.cz;

Kupující bude o přesném čase doručení objednaného zboží informován prostřednictvím e-mailu. Délka doručování objednaného zboží a cena dopravy je závislá na způsobu dopravy, kterou si Kupující zvolí v průběhu své objednávky v rámci svého košíku.

VIII. Platební podmínky

ENVIFORM akceptuje následující platební podmínky
a) Předplatbu bankovním převodem na základě zálohové faktury;

Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví ENVIFORMU, avšak nebezpečí škody na věci přechází na Kupujícího převzetím zboží Kupujícím.
Fakturační údaje Kupujícího nelze měnit zpětně po odeslání objednávky.
ENVIFORM si vyhrazuje právo nabídnout Kupujícímu pouze vybrané způsoby platby dle vlastního uvážení.

Vrácení peněz
Odstoupí-li Kupující od uzavřené smlouvy s ENVIFORMEM nebo budou-li Kupujícímu vráceny peněžní prostředky z jiného důvodu, vrátí ENVIFORM Kupujícímu peněžní prostředky, které od něj na základě smlouvy přijala, stejným způsobem, a to do 14 dnů od data doručení vráceného zboží. Prodávájící provede fyzickou kontrolu vráceného zboží. Kupující je odpovědný za správnost údajů uvedených pro vrácení peněžních prostředků.

IX. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání
ENVIFORM zajišťuje či zprostředkovává následující způsoby dodání:
– osobní odběr – výdejní místo ENVIFORMU
– dopravcem, viz článek II. smlouva – 2. Dodání předmětu koupě

ENVIFORM dodává nabízené zboží pouze a výhradně na území České republiky, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
Jednotlivé způsoby dopravy jsou nabízeny dle aktuální dostupnosti jednotlivých služeb a s ohledem na kapacitu a dojezdové možnosti. V případě zásahu vyšší moci či výpadku informačního systému ENVIFORMU nenese zodpovědnost za opožděné dodání zboží.

2. Ostatní podmínky
Při vyzvednutí objednávky uhrazené předem může ENVIFORM či jeho smluvní partner požadovat předložení identifikačního průkazu (OP nebo cestovní pas), a to za účelem předcházení vzniku škod a zamezení legalizace výnosů pocházející z trestné činnosti. Bez předložení některého z těchto dokladů může ENVIFORM či její smluvní partner odmítnout zboží vydat. Toto oprávnění vyplývá s ust. § 2900 občanského zákoníku, které stanoví povinnost prevence a obezřetnosti.
Zboží zakoupené kupujícím-právnickou osobou bude předáno statutárnímu orgánu dané právnické osoby, či osobě, která se prokáže ověřenou plnou mocí, nebo zaměstnanci kupujícího – právnické osoby. Zboží zakoupené kupujícím-osobou samostatně výdělečně činnou bude předáno pouze po předložení platného identifikačního průkazu (OP či cestovní pas).
Nebude-li zboží předáno osobním odběrem na pobočce a je-li zboží zakoupeno kupujícím, který je v době okamžiku koupě plátce DPH, a je fakturováno s 0% sazbou DPH, pak musí být místem dodání adresa sídla či provozovny uvedená v obchodním, živnostenském či obdobném rejstříku.
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@enviform.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu odeslat e-mailem na adresu obchod@enviform.cz. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však ENVIFORMU možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

X. Závěrečná ustanovení

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (CISG) se v souladu s čl. 6 této úmluvy neuplatní.
Případné spory mezi ENVIFORMEM a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak ENVIFORM doporučuje Kupujícímu nejdříve kontaktovat ENVIFORM na email obchod@enviform.cz pro vyřešení nastalé situace.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 1. 2020, přičemž jsou k dispozici v sídle ENVIFORMU nebo elektronicky na https://eshop.enviform.cz/